master's thesis
Sense of Place: Sensory-Experiential Approaches Towards the Conceptualization of Place

Iva Brižan (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije
Metadata
TitleOsjetilno-iskustveni pristupi poimanju mjesta
AuthorIva Brižan
Mentor(s)Sanja Puljar D'Alessio (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad proučava smještajne prakse/prakse kretanja i mobilnosti stanovnica seoskih naselja s ciljem otkrivanja načina na koji se osjećaj mjesta formira. U radu se isprepliću teorijska konceptualizacija s kazivanjima sudionica, koja su usmjerena na: smještajne prakse šetnji i interakcije s krajolikom, konstituciju mjesta u krajoliku, pozicioniranje sela u odnosu na grad, privrženost prirodnom okolišu seoskih naselja i privrženost zajednici seoskih naselja, emocionalno mapiranje okoliša, iskustvo života koje se oblikuje spram raznih mogućnosti i nemogućnosti te uvjetovanost percipiranja granica mjesta kod kazivačica. Istraživanju se pristupa kroz dva različita modusa istraživanja: osjetilno-etnografski i virtualno-etnografski. Rad obuhvaća različite kontekste istraživanja: virtualni prostor i fizički prostor, bivanje online i bivanje offline, bivanje na terenu i izlazak s terena, istraživačko i vlastito. Lokalno znanje dobiveno osjetilnim sudjelovanjem na terenu te virtualnim intervjuima, nužno je shvatiti kao pozicionirano s obzirom na kontekst ovog istraživanja. Ovo istraživanje je autoetnografija koja povezuje osjetilnu etnografiju i virtualnu etnografiju, pritom iskustveno objedinjujući multilokalno i multiterensko. Metodologija istraživanja propituje temeljna etnografska obilježja- terenski rad i komunikaciju licem-u-lice te naviješta nove mogućnosti za daljnji etnografski razvoj.
KeywordsSense of place multisensoriality embodiment emplacement place landscape emplacement practices village-town relation multilocality multi-sitedness autoethnography.
Parallel title (English)Sense of Place: Sensory-Experiential Approaches Towards the Conceptualization of Place
Committee MembersSarah Czerny
Sanja Puljar D'Alessio
Diana Grgurić
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kulturalne studije
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Ethnology and Anthropology
Ethnology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Studies ; specializations in: Cultural Studies of South East Europe Module , Mediology Module, General Modul , Media Studies and Popular Culture Module , Interdisciplinary Theories of Culture Module
Study specializationCultural Studies of South East Europe Module
Academic title abbreviationmag. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Thesis examines emplacement practices/practices of movement and mobility of village inhabitants with intention of finding out ways in which sense of place forms in their lives. Writing entangles theoretical conceptualization with statements of informants, which are directed towards: walks as emplacements practices and interactions with landscape, constitution of places in landscape, positioning of villages towards town, attachment towards natural environment of villages and attachment towards village communities, emotional mapping of environment, life experience shaped by various possibilities and impossibilities, as well as conditionality in perceiving borders of place by informants. Research is approached through two different moduses: sensory ethnography and virtual ethnography. Thesis gathers different contexts of research: virtual space and physical space, being online and being offline, being on the field and going out from the field, that of research and one's own. It is necessary to comprehend that local knowledge, gained through sensory fieldwork and virtual interviews with informants, is positioned in the context of this research. This study is an autoethnography which binds together sensory ethography and virtual ethnography, doing so in experiental gathering of multilocal and multi-sited fieldwork. Research methodology examines foundational ethnographic elements- fieldwork and face-to-face communication, and opens new possibilities for further ethnographic development. Keywords: Sense of place, multisensoriality, embodiment, emplacement, place, landscape, emplacement practices, village-town relation, multilocality, multi-sitedness, autoethnography.
Parallel keywords (Croatian)Osjećaj mjesta multiosjetilnost otjelovljenje umještanje mjesto krajolik smještajne prakse odnos selo-grad multilokalno multiterensko autoetnografija.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:237379
CommitterAleksandra Moslavac