master's thesis
Profesionalno usmjeravanje i profesionalni interesi

Tajana Lesar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Metadata
TitleProfesionalno usmjeravanje i profesionalni interesi
AuthorTajana Lesar
Mentor(s)Kornelija Mrnjaus (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad pod nazivom „Profesionalno usmjeravanje i profesionalni interesi“ sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela. U teorijskom dijelu prikazan je koncept karijere te njegove teorije i klasifikacija. Osim toga, definirane su vrste koncepata karijere, odnosno raznovrsna i slobodna karijera čiji se doprinos mora dodatno naglasiti jer zahvaljujući njima možemo predvidjeti napredovanje u karijeri te tako pomoći pojedincima. Nadalje, za područje profesionalnog usmjeravanja prikazan je povijesni pregled u Hrvatskoj, računalni sustavi, savjetnici profesionalnog usmjeravanja, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje te ono za osobe s teškoćama, kao i izazovi te potencijalne prepreke u njegovoj realizaciji. Teorijski dio završava poglavljima o profesionalnim interesima i profesionalnoj zrelosti, što je potkrepljeno istraživanjima. Nakon teorijskog, slijedi prikaz empirijskog istraživanja koji je za cilj imao utvrditi profesionalne interese predškolaca, osmaša i maturanata. Dobiveni rezultati su pokazali kako su profesionalni interesi ispitanika isti u tri roda zanimanja: znanstvenici/znanstvenice, inžinjeri/inžinjerke i stručnjaci/stručnjakinje; tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice te uslužna i trgovačka zanimanja. Uzimajući u obzir dobivene rezultate provedene na namjernom i prigodnom uzorku, još uvijek ne možemo biti zadovoljni usprkos teorijskim spoznajama o neminovnosti profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim školama u svakodnevnoj praksi. Rad je detektirao potrebu za većim angažmanom pedagoga i savjetnika za profesionalno usmjeravanje koje ispitanici ne prepoznaju kao osobe koje ih savjetuju prilikom odabira srednje škole ili fakulteta. Također, ovaj profil stručnih suradnika potreban je i neodlučnim učenicima jer bi ih svojim znanjima usmjerili na karijerni put kojim žele kročiti. Shodno tome, potrebno je više djelovati na prepoznavanju važnosti profesionalnog usmjeravanja, kako kod učenika, tako i kod pedagoga te savjetnika za profesionalno usmjeravanje. Bitna odrednica profesionalnog usmjeravanja je dugotrajnost i složenost, što će u konačnici producirati zadovoljstvo koje će se reflektirati na buduću karijeru.
Keywordscareer career concept educators professional orientation counselor occupations
Committee MembersKornelija Mrnjaus
Anita Zovko
Siniša Kušić
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za pedagogiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
School Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-02
Parallel abstract (English)
The thesis named „Professional orientation and proffesional interests“ comprises from the theoretical and from the empirical part. The theoretical part shows us the career concept and its theories and classifications. Aside from that, career concept types are defined as protean and boundaryless career whose contribution must be further emphasized for it helps us to forsee the career advancement and so help the individuals. Further more, proffesional orientation shows us the historical overview in Croatia, computer systems, proffesional orientation counselors, lifelong proffesional orientation for people with disabilities and potential setbacks in their realisation. The theoretical part ends with chapters about professional interests and proffesional maturity, which is supported by done research. After the theoretical part, follows a display of empirical research whose job was to determine preschooler, eight grader and graduate interests. The obtained results have shown us how the proffesional interests of the examinee were the same in the next three fields: scientist, engineer and expert; technician, professional associate and service and marketing professions. Taking into account the obtained results recieved from deliberate and appropriate sample, we still can not be satisfied despite the theoretical cognition of professional orientation necessity in everyday practice in elementary and high school. This labor has detected need for greater engagement of educators and proffesional orientation counselors which the respondents do not recognize as individuals who are advising them while choosing high school or college. Also, a professional associate of this profile is needed to indecisive student so they could use their knowledge to direct them on the career patht which they would like to follow. In accordance with that, more actions are needed to recognize the importance of professional orientation, be it for students, educatos or proffesional orientation counselors. An important determinant of proffesional orientation is its complexity and continuance that will ultimately generate pleasure which will be reflected on the future career.
Parallel keywords (Croatian)karijera koncept karijere pedagozi savjetnici za profesionalno usmjeravanje zanimanja.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:222399
CommitterAleksandra Moslavac