Paginacija

Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja (1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika
Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja (1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika
Martina Kramarić
U disertaciji detaljno analiziramo i proučavamo kako i u kolikoj je mjeri jezik staročeškoga djela Zrcadlo člověčieho spasenie utjecao na jezik njegova starohrvatskoga prijevoda Zrcalo člověčaskago spasenja. Djelo je jedan od prijevoda nastalih sa staročeškoga jezika kao rezultat boravka hrvatskih svećenika glagoljaša tijekom 14. i 15. stoljeća u Pragu (Emaus), nazivanoga i kao emauska epizoda. Ovim radom revidiramo i nadopunjujemo dosadašnja istraživanja iste teme te...
CERTAIN FUNDAMENTALS OF THE DESIGN AND ASSESSMENT OF SOCIAL EPISTEMIC SYSTEMS:  AGENTS SUBOPTIMALISM, INSTRUMENTAL PLURALISM AND UNIVERSAL INCLUSION
CERTAIN FUNDAMENTALS OF THE DESIGN AND ASSESSMENT OF SOCIAL EPISTEMIC SYSTEMS: AGENTS SUBOPTIMALISM, INSTRUMENTAL PLURALISM AND UNIVERSAL INCLUSION
Marko-Luka Zubčić
The thesis examines foundational arguments of design and assessment of social epistemic systems, an area of epistemology which studies epistemic properties of social and institutional arrangements. First chapter presents the historical overview of institutional epistemology, focusing on pragmatism, experimentalism and democracy in the work of John Dewey, ignorance, norms, pluralism and market in the work of Friedrich Hayek, and the contemporary use of simulations in epistemological research....
Empirical test of reinforcement sensitivity theory
Empirical test of reinforcement sensitivity theory
Dino Krupić
The relation between brain and personality is still undefined, and it seems that this topic has a long future in psychological research. This doctoral thesis focuses on the neuropsychological theory of personality – Reinforcement Sensitivity Theory (RST). It recognises three main dimensions; Behavioural Approach System (BAS), Behavioural Inhibition System (BIS) and Fight/Flight/Freezing System (FFFS). There are currently several competing questionnaires designed to measure these...
Epistemologija vrline u psihoterapiji
Epistemologija vrline u psihoterapiji
Inka Miškulin
U radu se bavim epistemičkim vrlinama psihoterapeuta kao epistemičkog djelatnika u psihoterapijskom procesu. Temeljni cilj rada jest pokazati u okviru epistemologije razlikovanje između objektivističkog pristupa u psihoterapiji, u kojem psihoterapeut kao psihoterapijski cilj postavlja neki sadržaj objektivne istine i hermeneutičkog pristupa u kojem psihoterapeut kao epistemički cilj postavlja pacijentovo funkcionalno vjerovanje. Razlike između ova dva pristupa odnose se na...
Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora
Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora
Marina Marinković
U dosadašnjim se dijalektološkim radovima goranski dijalekt kajkavskoga narječja dijelio na dva dijela poddijalekta – zapadni i istočni. Istočni se poddijalekt vokalizmom i akcentuacijom dalje najčešće uspoređivao s govorima ozaljskoga tipa koji su dijelom prigorskoga dijalekta kajkavskoga narječja. Za potrebe rada Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora istraženi su svi punktovi koji su u prijašnjim istraživanjima determinirani pripadnošću...
Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja
Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja
Perina Vukša Nahod
Slivanjski su govori bili dijelom nekadašnjega poneretvanskog zapadnoštokavskog dijalekta, a danas pripadaju istočnohercegovačko-krajiškome dijalektu, njegovu slivanjsko-zažapskome govornom tipu. Ti su govori stoljećima bili izloženi migracijama i nalazili su se uz samu granicu nekadašnjih štakavskih i šćakavskih, danas ijekavskih i ikavskih govora, a bili su i u dodiru s južnočakavskim govorima. U radu su na temelju terenskih istraživanja analizirane fonološke i morfološke...
Formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj
Formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj
Bojana Vignjević Korotaj
Tema ove doktorske disertacije je formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj dok je temeljno istraživačko pitanje od kojeg se polazi: “Kako se formira i razvija profesionalni identitet nastavnika stručno- teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj?” Kako bi se dubinski istražio fenomen profesionalnog identiteta strukovnih nastavnika, odabran je narativni pristup u istraživanju kako u izradi protokola intervjua i...
Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne
Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne
Almira Džanić
U radu se obrađuju glagoli i glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća koji su nastali na području srednjovjekovne Bosne. Kod analize glagolskih oblika u poveljama istražene su još i gramatičke kategorije glagola i glagolske osnove te su analizirani svi zasvjedočeni oblici – jednostavni (infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, imperativ i participi) i složeni (perfekt, pluskvamperfekt, futuri i kondicionali). Liturgijski tekstovi i njihove osobitosti...
Govor Bitelića
Govor Bitelića
Dijana Ćurković
Govor Bitelića opisan je sinkronijski, prema građi prikupljenoj na terenu uz pomoć upitnikâ te ekscerpiranoj iz snimki slobodnoga govora i dijaloga govornika svih generacija. Terenska građa uspoređena je s onom zabilježenom u postojećim opisima i potvrđene su tri glavne hipoteze. Prva je da je govor Bitelića reprezentativan za prikaz govora Sinjske krajine i dokazana je po tome što se od njih bitno ne razlikuje te što imaju zajedničke značajke koje nisu potvrđene u drugim...
Gramatičar Dragutin Antun Parčić
Gramatičar Dragutin Antun Parčić
Borana Morić Mohorovičić
Tema je ovoga rada opis i valorizacija gramatičkoga opisa u djelu Grammatica della lingua slava (illirica) (1873., 1878.) te u rukopisnoj gramatici Dragutina Antuna Parčića. U uvodnome se dijelu obrazlažu ciljevi rada te osnovna metodološka načela ovoga istraživanja. Objašnjavaju se razlozi uključivanja četiriju gramatika glavnih predstavnika zagrebačke filološke škole, Vjekoslava Babukića, Antuna Mažuranića, Adolfa Vebera. Također, dodatno se objašnjavaju razlozi...
Hrvatsko novinsko nakladništvo u kontekstu globalnih medijskih trendova
Hrvatsko novinsko nakladništvo u kontekstu globalnih medijskih trendova
Joško Lozić
Počeci medijske industrije povezani su s nakladništvom i industrijskom proizvodnjom. Digitalizacijom i konvergencijom proizvodnih procesa s kraja 20. stoljeća, medijska je proizvodnja iskoračila iz okvira modernističkoga načina upravljanja sustavima te izbrisala čvrste granice između proizvodnje roba i usluga. Promjene koje je donijela postmoderna u medijskoj industriji najviše su se reflektirale na nakladništvo kao najstariju kategoriju medijske industrije. Medijski je proizvod...
Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore
Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore
Cecilija Jurčić-Katunar
Kako je bol fenomenološki dostupna tek nositelju iskustva, što predstavlja prepreku objektivne kategorizacije u jezičnome mediju, želeći je učiniti dostupnom za sugovornika, pacijenti opisuju bol vrlo detaljnim i elaboriranim metaforičkim scenarijima, najčešće onima koji se odnose na neki oblik oštećivanja tijela – osiguravajući takvim utjelovljenim metonimijskim i metaforičkim profiliranjima adekvatnu imaginativnu simulaciju subjektivna iskustva za primatelja, neophodnu za...

Paginacija