Rad nije dostupan
disertacija
Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora

Marina Marinković (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci